தமிழ் (ta)

'lang_scheme'	=> [
	'name'		=> 'தமிழ்',
	'code'		=> 'ta',
	'dir'		=> 'ltr',
	'locale'	=> 'ta_IN.UTF-8',
],