تست ها


1. Test Cases


مفهوم اصلی ویکی حول این ایده می چرخد تا از حداقل مجموعه ای از توابع استفاده کند. تنها عملکردی باید اجرا شود که برای کاربردی کردن ابزار همکاری وب و یادگیری و استفاده آسان لازم است. این به معنای ایجاد ابزاری به ساده ترین شکل ممکن، هم در کد و هم در تعامل با کاربر است.

1.1. نقل قول

اما می توانم به شما بگویم که مهمترین تعاملی که تا به حال در مورد این موضوع داشتم، داستانی بود که می خواهم با آن پایان دهم. من این سعادت را داشتم که در اواسط دهه 2000 با رئیس دین زرتشتی در تهران ملاقات کنم. و از من خواسته شد که با این فرد ملاقات کنم و فرصت عالی برای گفت و گو با او به دست آمد. و من از ایمان او غافل بودم. اما من یک آگاهی کلی داشتم و گفتم: "به من کمک کن چیزی را بفهمم. چگونه ایمانی داری که شامل داستانی باشد که در آن، همانطور که می فهمم، وقتی پایان فرا می رسد، همه چیز تاریک می شود؟ نور خاموش می شود. داستان امید که به نوعی، می دانید، شهر نور و خیابان های طلایی و همه این چیزها وجود دارد. در داستان شما، با تاریکی به پایان می رسد." و به من نگاه کرد و لبخند زد و گفت: داوود، گفت: شاید تاریکی روزی پیروز شود. اما او می گوید: "هدف زندگی من و هدف ایمان من این است که مطمئن شوم به نور اضافه می کنم تا تاریکی نتواند در ساعت من پیروز شود." چه هدیه زیبایی مهم برد نیست، باخت نیست. این در مورد این است که مطمئن شوید که نور شما در ساعت شما روشن تر است، به طوری که حداقل یک روز دیگر تاریکی را به عقب برانید. به نور اضافه کن، به تاریکی اضافه نکن.

1.2. List

  1. یکی
  2. دو
  3. سه

Read comment (1 comment)