View source for Tworzenie spisu treści

===Informacje ogólne===
Mechanizm Wiki ma możliwość automatycznego tworzenia spisu treści dowolnej strony. Spis treści jest dynamicznie generowany na podstawie nagłówków zawartych w dokumencie, przy czym nie są uwzględniane nagłówki pierwszego poziomu (taki nagłówek powinien występować na każdej stronie co najwyżej raz).

===Nagłówki w dokumentach===

{{Include page="NaglowkiWiki"  notoc="1"}}


===Składnia polecenia===
====Podstawowy====
Spis treści dokumentu tworzony jest za pomocą komendy ##""{{toc}}""## (od angielskiego Table Of Contents).

====Parametry====
Komenda może przyjmować dodatkowe parametry ##""{{toc page="nazwastrony" title="Nowy tytuł strony" numerate=1}}""##, gdzie:

  1. ##page## - jest nazwą strony, dla której wyświetlony zostanie spis treści. Jeżeli parametr nie zostanie podany, spis tworzony jest dla bieżącej strony,
  1. ##title## - dodaje tytuł tworzonego spisu treści,
  1. ##numerate## - włącza i wyłącza automatyczną numerację poszczególnych odnośników.


===Przykłady===

  *Spis treści bieżącego dokumentu: ##""{{toc}}""##
{{toc}}

  *Spis treści zewnętrznego dokumentu WIKI: ##""{{toc page="FormatowanieTekstu"}}""##
{{toc page="FormatowanieTekstu"}}

  *Spis treści bieżącego dokumentu, ze zmienionym tytułem: ##""{{toc title="Strony, której tytuł jest inny"}}""##
{{toc title="Strony, której tytuł jest inny"}}

  *Spis treści zewnętrznego dokumentu WIKI, osnośniki numerowane:##""{{toc page="/Doc/Polski/FormatowanieTekstu" numerate=1}}""##
{{toc page="/Doc/Polski/FormatowanieTekstu" numerate=1}}