Formatowanie Tekstu

Dostępne również w językach Deutsch, English, Español, Français, РусскийSystem obsługi dokumentów pracuje w oparciu o projekt WackoWiki, stąd jego formatowanie nieznacznie różni się od innych Wiki. Generalną zasadą jest, że wszystkie specjalne znaczniki formatujące tekst są zawsze podwójne i składają się z dwóch identycznych części otwierającej i zamykającej, co zostało wyjaśnione na przykładach poniżej.
W razie problemów polecamy zapoznać się z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi formatowania tekstu


Te i inne metody formatowania tekstu najlepiej testować w specjalnie w tym celu przygotowanym brudnopisie - zapraszamy :)


1. Podstawowe formatowanie


**pogrubienie**
pogrubienie
//kursywa//
kursywa
%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center) wyśrodkowanie %%
wrapper_align może mieć także inne parametry: center(środek), right(prawo) lub justify(wyjustowanie).
(także ''>>wyśrodkowanie<<'', ale lepiej go nie używać).
wyśrodkowanie

__podkreślenie__
podkreślenie
--przekreślenie--
przekreślenie
##czcionka o stałej szerokości##
czcionka o stałej szerokości
++mała czcionka++
mała czcionka
!!uwaga!!
uwaga
!!(blue) kolor niebieski!!
Obsługiwane kolory to: (red) - czerwony , (green) - zielony i (blue) - niebieski
kolor niebieski
??Wyróżnienie??
Wyróżnienie
Index gorny E=mc^^2^^
E=mc2
Index dolny Hvv2vvO
H 2 O

2. Odnośniki

Jako znacznik znaków do tworzenia linków można użyć okrągłego ((, )) lub kwadratu [[, ]]. używa się nawiasów. Oba znaki są jednakowe. Nawiasy kwadratowe mogą być użyteczne, jeśli tekst dokumentu zawiera już proste nawiasy okrągłe, które mogą być mylnie uznane za znaczniki.

2.1. Linki zewnętrzne

[[https://wackowiki.org/ WackoWiki ]]
lub ((https://wackowiki.org/ WackoWiki))
WackoWiki
https://wackowiki.org automatycznie dodawany odnośnik
https://wackowiki.org
PPR:OneMinuteWiki
InterWiki linking
PPR:OneMinuteWiki
mailto:address@example.com
((address@example.com))
wstawianie adresu poczty internetowej (zwanej: e-mail lub list-el)
mailto:address@example.com
address@example.com
xmpp:adresse@example.com
Jabber.
xmpp:adresse@example.com

2.2. Linki wewnętrzne

((KatalogiWiki))
KatalogiWiki
((KatalogiWki Strona wyjaśniająca sposób tworzenia hierarchii i grupowania dokumentów Wiki))
Strona wyjaśniająca sposób tworzenia hierarchii i grupowania dokumentów Wiki
https://wackowiki.org/wacko_logo.png
Dodawanie obrazka bez odnośnika.

((http://wackowiki.org/ https://wackowiki.org/wacko_logo.png))
Dodawanie obrazka z odnośnikiem do innego dokumentu.
https://wackowiki.org/wacko_logo.png
((https://wackowiki.org/wacko_logo.png Wacko Wiki))
Obrazek z podpisem alternatywnym
Wacko Wiki
{{anchor href="test"}}
deklaracja kotwicy.

((#test)) i ((/Witamy#TOC_1))
odwołanie do kotwicy.
test i /Witamy#TOC_1?
file:/mammut_mascot.jpg lub file:/Subpage/archive.zip
wstawianie odnośników do wgranych plików
mammut mascot
file:/Subpage/archive.zip

Wskazówka: Do wszystkich słów składających się z dwóch wyrazów pisanych dużą literą (na przykład FormatowanieTekstu), zostanie automatycznie dodany odnośnik do odpowiedniego dokumentu w obrębie tego systemu Wiki. W szczególności nie jest konieczne dodawanie http://wackowiki.org... w celu sformowania odnośnika.
Jeżeli konieczna jest zmiana odmiany NazwyWiki należy użyć podwójnych nawiasów i poprawnej formy NazwyWiki. Na przykład tekst: Wyświetl listę ((/RecentChanges ostatnich zmian)) zostanie zamieniony na: Wyświetl listę ostatnich zmian.


Wskazówka: Aby wyłączyć funkcję automatycznego tworzenia odnośnika z dwóch połączonych wyrazów (na przykład ~WackoWiki) należy taki wyraz umieścić w podwójnym cudzysłowie WackoWiki. Przed wyrazami można również umieszczać znak tyldy (~), na przykład WackoWiki.


Wskazówka: Aby utworzyć odnośnik do stron, które nie stanowią NazwyWiki należy wykorzystać podwójne nawiasy. Na przykład odnośnik do głównej strony można utworzyć w ten sposób: ((/HomePage głównej strony)).


3. Nagłówki i spisy treści


Informacje ogólne

Mechanizm Wiki ma możliwość automatycznego tworzenia spisu treści dowolnej strony. Spis treści jest dynamicznie generowany na podstawie nagłówków zawartych w dokumencie, przy czym nie są uwzględniane nagłówki pierwszego poziomu (taki nagłówek powinien występować na każdej stronie co najwyżej raz).

Nagłówki w dokumentach


Nagłówki w dokumentach Wiki tworzy się za pomocą znaków równości. W danym dokumencie powinien być co najwyżej jeden nagłówek najwyższego poziomu (odpowiednik <h1>) oraz dowolna ilość nagłówków niższych poziomów. Dla wygody poszczególne nagłówki zostały nazwane zgodnie z numerem, który generują przy tworzeniu Spisu Treści dokumentów.

Przykłady nagłówków


==Nagłówek najwyższego poziomu==

Nagłówek najwyższego poziomu

===Nagłówek pierwszego poziomu===

Nagłówek pierwszego poziomu

====Nagłówek drugiego poziomu====

Nagłówek drugiego poziomu

=====Nagłówek trzeciego poziomu=====

Nagłówek trzeciego poziomu

======Nagłówek czwartego poziomu======
Nagłówek czwartego poziomu
=======Nagłówek piątego poziomu=======
Nagłówek piątego poziomu

Składnia polecenia

Podstawowy

Spis treści dokumentu tworzony jest za pomocą komendy {{toc}} (od angielskiego Table Of Contents).

Parametry

Komenda może przyjmować dodatkowe parametry {{toc page="nazwastrony" title="Nowy tytuł strony" numerate=1}}, gdzie:


 1. page - jest nazwą strony, dla której wyświetlony zostanie spis treści. Jeżeli parametr nie zostanie podany, spis tworzony jest dla bieżącej strony,
 2. title - dodaje tytuł tworzonego spisu treści,
 3. numerate - włącza i wyłącza automatyczną numerację poszczególnych odnośników.

Przykłady


 • Spis treści bieżącego dokumentu: {{toc}}

 • Spis treści zewnętrznego dokumentu WIKI: {{toc page="FormatowanieTekstu"}}

 • Spis treści bieżącego dokumentu, ze zmienionym tytułem: {{toc title="Strony, której tytuł jest inny"}}

 • Spis treści zewnętrznego dokumentu WIKI, osnośniki numerowane:{{toc page="/Doc/Polski/FormatowanieTekstu" numerate=1}}

4. Listy numerowane i nienumerowane


Treść listy najlepiej wciąć za pomocą znaku tabulacji lub podwójnego odstępu, a następnie użyć jednego ze znaków *, 1., A., a., lub i. (uwaga na znak kropki), aby uzyskać pożądany typ listy.


pierwsza linia
wcięta linia (za pomocą znaku TAB lub podwójnego odstępu)
pierwsza linia
wcięta linia (za pomocą znaku TAB lub podwójnego odstępu)
* nienumerowana lista - pierwszy element
* nienumerowana lista - kolejny element
 • nienumerowana lista - pierwszy element
 • nienumerowana lista - kolejny element
1. numerowana lista - pierwszy element
1. numerowana lista - kolejny element
 1. numerowana lista - pierwszy element
 2. numerowana lista - kolejny element
A. lista alfabetyczna (duże litery) - pierwszy element
A. lista alfabetyczna (duże litery) - kolejny element
 1. lista alfabetyczna (duże litery) - pierwszy element
 2. lista alfabetyczna (duże litery) - kolejny element
a. lista alfabetyczna (małe litery) - pierwszy element
a. lista alfabetyczna (małe litery) - kolejny element
 1. lista alfabetyczna (małe litery) - pierwszy element
 2. lista alfabetyczna (małe litery) - kolejny element
i. numerowana lista (format łaciński) - pierwszy element
i. numerowana lista (format łaciński) - kolejny element
 1. numerowana lista (format łaciński) - pierwszy element
 2. numerowana lista (format łaciński) - kolejny element

5. Cytowanie i definicje

<[Cytowanie]>
Cytowanie

(?Wyrażenie oraz jego definicja jaka pojawi się po najechaniu myszką?)
Wyrażenie
(?Definicja paru wyrazów == Tu jest ona ukryta?)
Definicja paru wyrazów

6. Przypisy dolne

Tekst, jeden przypis[[*]] a potem następny[[**]]
Tekst, jeden przypis*a potem następny**
Tekst, przypis ponumerowany[[*1]] i następny[[*2]]
Tekst, przypis ponumerowany1 i następny2
[[#*]] Tekst dla pierwszego przypisu
[[#**]] Tekst dla drugiego przypisu
[[#1]] Tekst dla pierwszego przypisu
[[#2]] Tekst dla drugiego przypisu
* Tekst dla pierwszego przypisu
** Tekst dla drugiego przypisu
1 Tekst dla pierwszego przypisu
2 Tekst dla drugiego przypisu

auto-generated footnotes
[[^ text of footnote here]]
generuje przypisy na końcu strony, zob. przykład?

7. Cytowanie

Aby oznaczyć tekst jako odpowiedź lub komentarz, można użyć następującej składni:
Cześć!
> Tak, to jest to.
>> Czy jesteś pewien?
> Oczywiście, że tak!
>> Naprawdę?
>> Co teraz?	

Cześć!

8. Tabele


Tabele z obramowaniem
#|
*|header 1|header 2|header 3|*
||komórka 11|komórka 12|komórka 13||
||komórka 21|komórka 22||
|#


header 1header 2header 3
komórka 11komórka 12komórka 13
komórka 21komórka 22

Tabele bez obramowania, szerokość 100%
#||
||komórka 11|komórka 12|komórka 13||
||komórka 21|komórka 22||
||#


komórka 11komórka 12komórka 13
komórka 21komórka 22

Uwaga: Złożone tabele mogą być tworzone przy użyciu inline HTML, jeśli są dostępne.
Aby dołączyć rurkę | jako zawartość do Twojej komórki, zamknij rurkę parą podwójnych cytatów: ""|""

9. Inne przykłady


Linia pozioma <hr>:


----

Wymuszenie nowej linii:

tekst---teraz zacznij od nowej linii tekst
teraz zacznij od nowej linii

Tekst bez formatowania

Tekst, którego formatowanie nie powinno być z jakichś powodów zmieniane należy umieścić pomiędzy podwójnym cudzysłowem. Ten tekst nie zostanie **pogrubiony**.

Czysty HTML
<# kod html #>
Można używać czystego kodu html na stronach Cyberpedii, należy go umieścić pomiędzy tymi znacznikami. Dla bezpieczeństwa zostanie on jednak przefiltrowany zgodnie z zasadami safeHTML, więc używanie go na stronach może trochę je spowolnić.

10. Rozszerzenia - dodatkowe znaki formatujące

Możliwości formatowania tekstu w WackoWiki mogą być w prosty sposób rozszerzone przy użyciu dodatkowych zewnętrznych formatów, które są wywoływane za pomocą składni %%(nazwa_formatowania) tekst%%.
Dostępne formatery aktualnie to :
wacko - czyli standartowy , uzywany na cyberpedii
code - bez podświetlania
comments - komentarze , widoczne tylko podczas edycji
Podświetlanie języków programistycznych:
css, hl, html, ini, java, pascal, sql, php


Przykład podświetlania składni kodu:


Formatowanie języka PHP:
%%(php) <?php kod PHP ?>%%(php)
<?php
phpinfo();
$s = "Hello, World!\n";
print $s;
%%

<?php
phpinfo
();
$s "Hello, World!\n";
print 
$s;
 • Uwaga: Kod PHP należy dodatkowo wprowadzić pomiędzy znakami <?php i ?>.

Komentarze

%%(comment) Komentarze. Tekst wprowadzony jako komentarz będzie widoczny wyłącznie podczas edycji dokumentu %%
Wprowadzony komentarz będzie widoczny podczas edycji.

11. Wrappery dla formaterów

Wrappery pozwalają na wzbogacenie możliwości formaterów tekstu.
Dostępne typy wrapperów to: text, page, box, shade .


Przykłady użycia:

%%(css wrapper=box wrapper_align=left wrapper_width=270)
.d { font-size: 70% }
%%

%%(css wrapper=shade)
.d2 { font-size: 70% }
%%
.d2 { font-size: 70% } 	
shade - czyli cień jest to po prostu box bez argumentów

%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)
tekst po środku , w ++dodatku++ //normalnie// **formatowalny**
%%
tekst po środku , w dodatku normalnie formatowalny
text - pozwala wyznaczyć położenie bloku tekstu
%%(wacko wrapper=page wrapper_width=200)
tekst nie przekroczy 200 pixeli , aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaa
%%
tekst nie przekroczy 200 pixeli , aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaa
page - pozwala regulować szerokość tekstu tak jak i jego położenie

%%(wacko wrapper=box wrapper_width=300 wrapper_align=left)
**Kto to zna?**----
>>Srebrny w głowie chip<<---
>>wolnym czyni mnie<<---
>>gdy zespolony z metalem<<---
>>dostrajam się<<---
//Cyberpunk 2020// %%